Kje på beite i Oksøyværet i Svellingsflaket. Foto: Brit Grønmyr

Om Svellingsflaket

Svellingsflaket landskapsvernområde med dyrelivsfredning ligger innerst i Vestfjorden i Lødingen og Vågan kommuner helt nord i Nordland fylke, med innseglinga til Tjeldsundet i øst og Raftsundet i vest.

Opplev Svellingsflaket

Om man ser på et luftfoto av Svellingsflaket ser man en mosaikk av øyer strødd utover Vestfjorden med grunner, sandstrender, svaberg, lyngrabber, myrer, ferskvannsdammer og klynger med skog.

Fra Hullet på Store Svællingen. Foto: Brit Grønmyr

Terneunger. Foto: Brit Grønmyr

Fugleliv og anna liv

En hel rekke arter hekker i verneområdet: storskarv, havørn, ærfugl, grågås, siland, fiskemåke, rødnebbterne, makrellterne, rødstilk, storspove, småspove, tyvjo og teist for å nevne noen.

Geologi og vegetasjon

Det er to hovedbergarter i Svellingsflaket. Skillet mellom disse går omtrent etter kommunegrensa mellom Vågan og Lødingen.

Steinkjerring på migmatitt i Lødingen. Foto: Brit Grønmyr

Lasting av marint søppel fra Store Rotta til Kystvaktas lettbåt. Foto: Brit Grønmyr

Marin forsøpling

Hvert minutt ender minst 15 tonn med ny plast opp i havet, og Svellingsflaket er en del av verdenshavene! Og mengden bare øker for hvert år.

Historie

Den eldste bebyggelsen i Svellingen strekker seg antagelig helt tilbake til 1300-tallet. Selsøya i nord er den øya man med sikkerhet kan si har vært bebodd lengst.

Murer etter tidligere bebyggelse på Selsøya. Foto: Brit Grønmyr

Liten minkjeger klar til dyst. Foto: Brit Grønmyr

Forvaltning og oppsyn

Møysalen nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Svellingsflaket landskapsvernområde. Styret er oppnevnt av staten, men består av medlemmer foreslått av de berørte kommunene, fylkeskommunen og Sametinget.